LTC Rhoon klaar voor de toekomst , parkplan 2022

05 oktober 2021


Aanleiding

De afgelopen jaren zien wij een dalend ledenaantal, zoals ook landelijk te zien is bij veel tennisverenigingen. Om in de toekomst een financieel gezonde vereniging te houden, is het noodzakelijk meer leden aan te trekken en vast te houden, ieder lid betaalt immers contributie. 
Deze ontwikkelingen hebben het bestuur gestimuleerd om de toekomst van ons tennispark nader onder de loep te nemen. 
Zo ligt er een aantal vragen voor:

1. Wat doen wij met de gravelbanen zodra ze vervangen moeten worden?
2. Er is een nieuwe aan tennis verwante sport in opkomst: padel. Is padel iets voor LTC Rhoon?

Een enthousiast aantal leden heeft in mei 2021 het initiatief genomen om een werkgroep te starten, teneinde bovenstaande vragen te beantwoorden. 
Deze werkgroep heeft een enquête uitgezet om te polsen hoe onze leden over baansoorten en padel denken en er is zorgvuldig onderzoek gedaan naar alle informatie omtrent de aanleg van nieuwe tennis- en padelbanen. 
Op basis van deze analyse is een advies uitgebracht dat integraal verwoord is in diverse bijlagen en kan worden ingezien op de website van LTC Rhoon.

Het bestuur volgt de aanbevelingen van de werkgroep en heeft deze samengevat in een Parkplan 2022 dat nu ter inzage aan de leden wordt gesteld via bovengenoemde website. Hier de link naar de documentatie parkplan 2022 , inloggen verplicht
Het Parkplan 2022 en de bijlagen van de werkgroep geven wellicht aanleiding tot vragen of opmerkingen. Deze ziet het bestuur graag op korte termijn tegemoet om deze te behandelen.
Vragen en opmerkingen van leden omtrent de werkgroepadviezen en het Parkplan 2022 kunnen tot 9 oktober 2021 per e-mail gericht worden aan de secretaris, René Kist. ([email protected]). 
Uiteraard krijgen de leden ook tijdens de ALV gelegenheid om vragen te stellen. 

1. Keuze nieuwe banen.
Uit de enquête is niet gebleken dat leden een uitgesproken voorkeur hebben voor een specifieke baansoort. Er zijn mensen die liever op kunstgras spelen, anderen spelen liever op gravel. 
Een gedeelte geeft aan dat het hen niet uitmaakt. Ook is niet naar voren gekomen dat de wachttijd in de winter om te kunnen spelen te lang zijn, dus is er wat dat betreft geen reden om gravelbanen te veranderen in kunstgras.
Het bestuur is voornemens de gravelbanen te handhaven op onze club. De definitieve keuze maakt de club pas als het moment om ze te vervangen daar is. Waarschijnlijk kunnen de banen nog 2 tot 4 jaar mee. 
De ontwikkelingen na de eventuele aanleg van padelbanen kunnen de uiteindelijke keuze nog beïnvloeden. De argumentatie voor het voorgenomen behoud van gravelbanen luidt als volgt:

-    Met gravelbanen en kunstgras blijven wij (nieuwe) leden een aantrekkelijk tennispark bieden omdat in de regio weinig clubs gravelbanen hebben. Zo houden we LTC Rhoon onderscheidend.
-    De wachttijden om te kunnen spelen in de winter zijn volgens onze leden acceptabel, dus dat is geen reden voor meer winterbespeelbare banen.
-    Gravel is een betere ondergrond voor de jeugd om het spel te leren. Tot nu toe krijgt de meeste jeugd les op kunstgras op verzoek van het bestuur i.v.m. de leeftijd van de gravelbanen. 
-    Gravel wordt door tennissers van hoog niveau (niveau 4 en hoger) geprefereerd omdat ons kunstgras een te snelle ondergrond is, waardoor er nauwelijks rally's mogelijk zijn. Zo houden we de mogelijkheid om wedstrijden en competitie voor tennisers van hoog niveau te organiseren.
-    De KNLTB juicht het behoud of de aanleg van gravelbanen toe (naast andere baansoorten).
-    De levensduur van gravelbanen is langer dan bij andere soorten.
-    De jaarlijkse onderhoudskosten van gravel banen (indien geheel door derden uitgevoerd) zijn hoger dan voor kunstgras of andere baansoorten maar, zoals gemeld, de levensduur is langer. 
Uiteindelijk is er op de lange termijn nauwelijks verschil tussen de kosten van gravel en kunstgras rekening houdend met aanleg, levensduur en onderhoud. 
Het is voor de vereniging wel erg gunstig als een groot deel van het onderhoud door vrijwilligers gedaan blijft worden, dit is een punt van zorg.

Consequenties bij behoud gravel banen
-    Vernieuwing van de beregeningsinstallatie en bijbehorende infrastructuur en filters/pompen is noodzakelijk.
-    Jaarlijks wordt € 20.000 aan voorzieningen getroffen voor onderhoud van de banen (gravel en kunstgras). De vereniging kan het onderhoud van gravelbanen en beregeningsinstallatie derhalve ruim uit eigen middelen bekostigen.
-    De onderhoudsploeg van de vereniging moet groot genoeg zijn om ook een deel van het baanonderhoud uit te voeren.

2. Padelbanen? 

Ledenwerving en -behoud blijkt de afgelopen jaren erg lastig, padel is een mooie kans om een positieve, duurzame verandering in het ledenaantal te brengen. 
In de regio zijn meerdere verenigingen die deze nieuwe spelvorm aanbieden, padel blijkt een zeer goede aanvulling te zijn om meer leden aan te trekken en te houden. 
Padel is iets laagdrempeliger qua techniek, het is een uitdagend, tactisch en snel spel voor mensen die van balsporten houden. Als LTC Rhoon besluit om aan te haken, moeten we daar niet mee wachten. 
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat het merendeel van de leden positief denkt over het investeren in padelbanen. 
Padelbanen sluiten ook mooi aan op de reeds voltooide projecten (LEDverlichting en zonnepanelen) om LTC Rhoon financieel toekomstbestendig te maken.

Het bestuur acht de aanleg van 3 padelbanen zeer gewenst. Belangrijkste argumenten zijn:

-    Mogelijkheid om nieuwe leden aan ons te binden. Gezien de huidige populariteit in de regio is de verwachting dat er veel nieuwe leden bijkomen.
-    75% van de respondenten op de enquête is voor aanleg van padelbanen.
-    Wij onderscheiden onze vereniging nog meer als we kunstgras-, gravel- én padelbanen bieden.
-    Padel en tennis gaan op andere verenigingen erg goed samen. Leden krijgen gelegenheid voor een extra speltype dat het hele jaar gespeeld kan worden.
-    Met 3 padelbanen zijn toernooien mogelijk, met 1 of 2 in principe niet. 
-    De locatie van de 3 padelbanen is het best op baan 1 vanwege de afmetingen (38,5 x 21,5 m inclusief loopruimte). Aanleg elders in het park zou het verlies van minimaal 2 tennisbanen betekenen. 
-    De locatie op baan 1 levert het minste geluid op t.o.v. de omliggende woningen in het Ghijseland en aan de Nijverheidsweg.
-    Padel wordt in dubbels gespeeld, waardoor een betere bezetting van het tennispark bereikt kan worden, wat ook weer meer baromzet kan genereren

Consequenties financiën bij aanleg van padelbanen
-    De aanleg vergt een bruto investering van € 200.000 + 10% onvoorzien = € 220.000. De levensduur van alleen de bovenste laag (kunstgras) wordt geschat op 15 jaar. De kooien, wanden en betonnen ondergrond gaan uiteraard veel langer mee. Zes offertes zijn opgevraagd bij gespecialiseerde aannemers van padelbanen voor 2 soorten ondergrond.
-    De subsidie op de aanleg bedraagt ca. € 45.000. 
-    De aanleg van padelbanen vereist toestemming van de gemeente, want het is een opbouw in het park. Ter ondersteuning van de aanvraag dienen een akoestiekonderzoek en een bodemonderzoek plaats te vinden. (ca. € 8000)
-    Aldus bedragen de netto aanlegkosten voor de vereniging € 175.000, af te schrijven in 15 jaar. De investering en kosten kunnen uit eigen middelen gefinancierd worden.
De aanleg moet bij voorkeur in de komende winter plaatsvinden wanneer tennis op gravelbanen niet mogelijk is.
De lidmaatschapscontributie behoeft voor alsnog niet verhoogd te worden. De verwachte ledentoename resulteert immers ook in een hogere omzet van de kantine.
 
Het Bestuur LTC Rhoon
03-10-202

Nieuwscategorieën