Bestuur

Overzicht Bestuur LTC Rhoon per 1 april 2023

Voorzitter: [email protected]

Cor van Herk 2023-2026

- Houdt overzicht op verenigingszaken in het algemeen
- Vertegenwoordigt de vereniging richting externe partijen(KNLTB, andere sportverenigingen, gemeente etc.)
- Onderhoudt contacten met overige sportverenigingen en sport dienstverleners
- Stelt i.s.m. overige bestuursleden de toekomstvisie en meerjarenplan van de vereniging op en coördineert uitvoer door bestuursleden en commissies
- Is bestuurscoördinator voor de kantinecommissie
- Is bestuurscoördinator voor de tennisschool.
 

Secretaris: [email protected]

René Kist 2023-2024

- Behandelt algemene inkomende correspondentie en email/apps van leden en derden, zorgt voor beantwoording en/of distributie naar bestuur of commissies
- Is verantwoordelijk voor de juiste vergunningen voor sport, terrein, kantine en openstellingstijden vanwege gemeentelijke en andere publieke instanties
- Onderhoudt contact met de KNLTB over gecertificeerde leraren actief op de vereniging
- Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en de procedures voor het aan- en afmelden van lidmaatschap
- Stelt de conceptagenda op voor en concipieert notulen van de algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen
- Beoordeelt mede conceptcontracten welke door het bestuur en/of de ALV moet worden goedgekeurd
- Is bestuurscoördinator voor de jeugdcommissie.
 

Penningmeester: [email protected]

André van der Weide 2023

- Is verantwoordelijk voor het voeren van de volledige boekhouding van inkomsten en uitgaven van de vereniging, alsmede de balans van activa en passiva
- Vertegenwoordigt de vereniging richting de belastingdienst, de gemeente en financiële instellingen
- Is bevoegd bankrekeningen op naam van de vereniging te openen en te beheren en bevoegdheden voor andere leden te bepalen, deze aan te melden en/of in te trekken.
- Verzoekt alle commissies om jaarbudgetten op te stellen en analyseert de budgetten versus actieplannen
- Stelt jaarlijks de resultatenrekening en de jaarbegroting op ter goedkeuring aan de ALV en doet tussentijds verslag van de stand van zaken
- Stelt op basis van goedkeuring ALV de tarieven vast van contributies, kantineprijzen, sponsorgelden en introductiegelden
- Int contributies en andere gelden voor de vereniging en doet betalingen. Is bevoegd hiervoor een facilitair dienstverlener in te schakelen
- Voorziet de kascontrolecommissie van alle gevraagde documenten zodat zij in staat zijn de jaarlijkse controle uit te voeren.
- Is bestuurscoördinator voor de sponsorcommissie en de ledenadministratie (namens de secretaris).

 

Bestuurder PR en Communicatie: prcommissie@ltcrhoon.nl

Tanja van der Vlugt 2023-2026

- Beheert samen met de leden van de pr en communicatiecommissie de mediakanalen van de vereniging zoals de website, de KNLTB club-app, Facebook en Instagram en zorgt dat deze up to date zijn
- Stelt periodiek met de commissieleden een nieuwsbrief op en verzendt deze naar de leden
- Is bestuurscoördinator van de pr en communicatiecommissie
- Is bestuurscoördinator van de recreatiecommissie in samenwerking met het bestuurslid sport
- Is de bestuurscoördinator van de evenementencommissie.

 

Bestuurslid Sport: [email protected]

Thomas Rijkers 2023-2026

 
- Is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de tennis- en padelsport
- Stelt de regels op voor het baanreserveringssysteem en beoordeelt periodiek de baanreglementen voor tennis en padel.
- Heeft overzicht van alle competities, toernooien en lesuren en coördineert de plannings-agenda van sportevenementen (competities, toernooien, racketavonden, etc) voor tennis en padel
- Is bestuurscoördinator voor de tennis- en padelschool, de vereniging competitieleider, de vereniging toernooileider en de recreatiecommissie in samenwerking met het bestuurslid PR en communicatie.
- Is verantwoordelijk voor de keuze en voorziening van tennis- en padelsport materialen. Doet voorstellen voor servicecontracten met derden t.a.v. sportattributen.
- Onderhoudt contacten met de accountmanager van de KNLTB
- Vertegenwoordigt de vereniging richting gemeente en sportinstanties bij maatschappelijke sportevenementen.
 

Bestuurslid Technische Installaties en Projecten: [email protected]

Rik Klaassen 2023-2026

- Is verantwoordelijk voor het in stand houden, vernieuwen en beheren van alle infrastructuur en technische installaties op het terrein
- Is bestuurscoördinator voor de parkbeheerder en de onderhoudsteams
- Beheert het beveiligings- en toegangssysteem
- Monitort het energieverbruik van alle installaties en kantine en doet voorstellen ter verbetering of besparingen
- Onderzoekt het aanbod van dienstverleners en producenten van infrastructuur en installaties/apparaten en stelt voorwaarden op voor offertes
- Evalueert offertes op basis prijs/kwaliteit verhouding en prioriteert de projecten, kapitaliseert deze en adviseert het bestuur over de te maken keuzes
- Voert onderhandelingen met aannemers en leveranciers m.b.t. offertes voor infrastructuur, technische apparaten en IT voorzieningen
- Stelt jaarlijks een werk- en voortgangsverslag op over werkzaamheden en stelt een plan op voor het lopend jaar en de langere termijn.